نمودشناسی تفسیری افق‌ها، تنگنا‌ها و راهکارهای برنامه معلم‌پژوهنده به مثابه اقدام‌پژوهی بر پژوهشگری معلمان

ایراندخت فیاض؛ آنیتا همایونفرد؛ سید مهدی سجادی؛ رضا ساکی

دوره 15، شماره 54 ، دی 1398، ، صفحه 91-117

https://doi.org/10.22054/jep.2020.42576.2685

چکیده
   هدف پژوهش حاضر، بررسی افق‌ها، تنگنا‌ها و راهکارهای برنامه معلم‌پژوهنده به مثابه اقدام‌پژوهی بر پژوهشگری معلماناست. برای درک تجربه زیسته معلمان پژوهنده از روش نمودشناسی تفسیری و جهت تجزیه‌وتحلیل اطلاعات گردآوری‌شده از روش تحلیل محتوا به روش کیفی استفاده شده است. نمونه‌های پژوهش شامل 20 نفر (10 مرد و 10 زن) از معلمان و دبیران شرکت‌کننده ...  بیشتر