روانشناسی یادگیری
اثربخشی خود افشایی اساتید بر کم‌رویی در بین دانشجویان رشته زبان انگلیسی: نقش میانجی امنیت روانشناختی

محمد غفاری مجلج؛ سعید صفدری

دوره 19، شماره 70 ، دی 1402، ، صفحه 34-59

https://doi.org/10.22054/jep.2023.70620.3748

چکیده
  هدف از انجام پژوهش حاضر بررسی اثر خود‌افشایی اساتید بر کم‌رویی دانشجویان رشته زبان انگلیسی با نقش میانجی امنیت روانشناختی می-باشد. این پژوهش از نوع توصیفی‌ـ همبستگی بوده و با روش پیمایشی انجام گرفت. جامعه آماری شامل دانشجویان رشته زبان انگلیسی دانشگاه-های استان مازندران بود و حجم نمونه با استفاده از جدول مورگان 384 نفر تخمین‌زده ...  بیشتر

خودکارآمدی و کارآمدی گروهی معلّمان زبان انگلیسی ایرانی به عنوان عوامل پیشبینیکننده رضایت شغلی آنان: رویکرد مدل معادلات ساختاری

معصومه استاجی؛ جلیل فتحی؛ عارفه امینی فسخودی

دوره 17، شماره 60 ، تیر 1400، ، صفحه 295-325

https://doi.org/10.22054/jep.2022.37785.2502

چکیده
  به منظور کمک به درک بیشتر نقش متغیّرهای وابسته به معلّم ، که در حوزهی آموزش زبان بسیار مورد توجّه بودهاند، تحقیق حاضر به بررسی نقش خودکارآمدی1 و کارآمدی گروهی معلّمان2 به عنوان عوامل پیشبینی کننده رضایت شغلی3 در میان معلّمان زبان انگلیسی ایرانی میپردازد. بدین منظور، با استفاده از نمونهگیری دردسترس، با بکارگیری نمونهگیری دردسترس، ...  بیشتر