خصوصیات روان سنجی پرسشنامه پنج عامل شخصیت برای کودکان-فرم کوتاه (BFQ-C-SF)

اکبر عطادخت؛ بهمن زردی گیگلو؛ حدیثه لاله

دوره 14، شماره 48 ، تیر 1397، ، صفحه 103-126

https://doi.org/10.22054/jep.2018.25625.1973

چکیده
  چکیده هدف پژوهش حاضر، بررسی خصوصیات روان‌سنجی پرسشنامه پنج عاملی شخصیت برای کودکان-فرم کوتاه بود. جامعه آماری این پژوهش را کلیه دانش آموزان پایه‌های تحصیلی ششم، هفتم، هشتم و نهم شهرستان اردبیل تشکیل می‌داد. از این میان 450 نفر نمونه به روش خوشه‌گیری چند‌مرحله‌ای انتخاب شد. برای جمع آوری اطلاعات از پرسشنامه پنج عامل شخصیت برای کودکان-فرم ...  بیشتر

اعتباریابی و رواسازی نسخه فارسی فهرست شادکامی پمبرتون

الهام مقیمی؛ محترم نعمت طاوسی

دوره 14، شماره 47 ، فروردین 1397، ، صفحه 163-183

https://doi.org/10.22054/jep.2018.26036.1990

چکیده
  برای بررسی ویژگی‏های روان‏سنجی فهرست شادکامی پمبرتون (هرواس و وازکز، 2013)، 677 (481 زن، 196 مرد) دانشجوی دانشگاه آزاد اسلامی شهر تهران در سال تحصیلی 95-1394 به شیوه نمونه‏برداری مرحله‏ای انتخاب شدند و به فهرست شادکامی پمبرتون پاسخ دادند. با محاسبه همبستگی هر مادّه با نمره کل و تحلیل عاملی تأییدی مادّه‏های فهرست، مادّه‏‏ای حذف نشد. ...  بیشتر

ویژگی‌های روان‌سنجی آزمون محقق ساخته هوش کلاسیک

فاطمه پورفریدونی؛ دکترابولفضل کرمی؛ دکترنورعلی فرخی

دوره 3، شماره 10 ، دی 1386، ، صفحه 98-116

چکیده
  این پژوهش به منظورتهیه مقیاسی برای ارزیابی هوش دانش­آموزان دبیرستانی شهر تهران انجام گرفته است.این مقیاس براساس نظریه ترستون تدوین شده است. سؤال­ها به منظور سنجش هفت عامل هوشی؛ توانایی کلامی، سیالی کلامی، توانش عددی، سرعت ادراک، حافظه، استدلال قیاسی و درک فضایی طراحی شده است، این سؤال­ها براساس تعاریف هریک از ابعاد، از میان ...  بیشتر

انطباق و استانداردسازی آزمون غیرکلامی هوش اسنایدرز– اومان برای کودکان 7- 5/2 سال -7 SON-R 2) (: گزارش پایانی

اصغر مینائی

دوره 3، شماره 9 ، مهر 1386، ، صفحه 63-103

چکیده
  پژوهش حاضر با هدف انطباق، استانداردسازی و هنجاریابی آزمون غیرکلامی هوش اسنایدرز-اومان برای کودکان 7-5/2 سال ) -7SON-R 2 ( روی یک گروه از کودکان تهران با حجم 2852 نفر (1456 پسر و1396 دختر) که با روش نمونه‌برداری تصادفی چند مرحله‌ای از بین کودکان مهدهای کودک تحت نظارت بهزیستی و آموزش و پرورش انتخاب شدند، اجرا گردید. برای تحلیل سؤالات، مدل کلاسیک ...  بیشتر

ساخت و هنجار یابی آزمون هوش هیجانی بر اساس نظریه های موجود و فرهنگ بومی برای دانش آموزان شهرستان ارومیه

فیروزه سپهریان؛ علی دلاور

دوره 3، شماره 8 ، تیر 1386، ، صفحه 29-47

https://doi.org/10.22054/jep.2007.6009

چکیده
  هدف از مطالعه حاضر، پاسخ به این سوال است که آیا می توان بر اساس نظریه های موجود و فرهنگ بومی برای نوجوانان ایرانی آزمون هوش هیجانی ساخت و سپس آن را برای جامعه ایران هنجاریابی کرد؟ برای این منظور ابتدا نظریه های هوش هیجانی مورد مطالعه قرار گرفتند و با هم مقایسه شدند. سپس در حوزه های مختلف مولفه هایی انتخاب شدند. سوالاتی در ارتباط با مولفه ...  بیشتر

بررسی پایایی و روایی پرسشنامه پنج عامل اصلی شخصیت در دانشجویان

مسعود نصرت آبادی؛ محسن جوشن لو

دوره 2، شماره 5 ، مهر 1385، ، صفحه 123-148

https://doi.org/10.22054/jep.2006.5991

چکیده
  پایایی و روایی پرسش نامه پنج عامل اصلی شخصیت (BFI)، بر روی ۲۴۰ دانشجو (۱۵۱ دختر و ۸۹ پسر) مورد بررسی قرار گرفت. همسانی درونی زیر مقیاس های پنج گانه از 61/0 تا 8/0 متغیر بود. برای بررسی روایی صوری پرسشنامه از ۶ کارشناس نظر خواهی شد که همگی توان سنجش ابعاد پنج گانه شخصیت توسط این آزمون را تأیید کردند. تحلیل عاملی اکتشافی که برای بررسی روایی سازه ...  بیشتر

بررسی عملی بودن، اعتبار، روایی و نرم یابی مقیاس سنجش سبک های تفکر استرنبرگ - واگنر برای مدیران مؤسسات آموزش عالی تهران

علی اکبر فتح اللهی

دوره 1، شماره 2 ، دی 1384، ، صفحه 93-122

https://doi.org/10.22054/jep.2006.5962

چکیده
  این پژوهش با هدف سنجش سبک های تفکر مدیران مؤسسات آموزش عالی تهران؛ تهیه مقیاس استاندارد سنجش سبک های تفکر مدیران مؤسات آموزش عالی تهران؛ تهیه جدول نرم سبک های تفکر مدیران مؤسسات آموزش عالی تهران و معرفی ابزار استاندارد برای پژوهش های بعدی، در گروه نمونه ای با حجم ۲۷۶ نفر که به شیوه نمونه برداری چند مرحله ای از ۱۵ موسسه آموزش عالی در ...  بیشتر