روانشناسی یادگیری
مقایسه اثربخشی آموزش عاطفی- اجتماعی همکارانه و آموزش ذهن‌آگاهی در بهبود مهارت‌های حل مسئله اجتماعی

ملیحه احمدی؛ کیانوش هاشمیان؛ فریبرز درتاج؛ خدیجه ابوالمعالی الحسینی

دوره 19، شماره 69 ، مهر 1402، ، صفحه 6-31

https://doi.org/10.22054/jep.2023.34437.2355

چکیده
  هدف پژوهش حاضر مقایسه اثربخشی آموزش اجتماعی – عاطفی همکارانه و آموزش ذهن‌آگاهی بر بهبود مهارت حل مسئله اجتماعی در دانش‌آموزان دختر پایه اول دوره اول متوسطه شهر زنجان بود. این پژوهش از نوع آزمایشی با طرح پیش‌آزمون- پس‌آزمون و پیگیری با گروه کنترل بود. جامعه آماری در این پژوهش شامل کلیه دانش‌آموزان دختر دوره اول متوسطه شهر زنجان ...  بیشتر

اثربخشی آموزش ذهن آگاهی بر برنامه ریزی و انعطاف پذیری شناختی دانش آموزان مبتلا به اختلالات یادگیری

یوسف دهقانی؛ نگین مجدبان؛ سید علی افشین؛ مهدی فرازجا

دوره 17، شماره 60 ، تیر 1400، ، صفحه 111-135

https://doi.org/10.22054/jep.2022.58244.3252

چکیده
  پژوهش حاضر با هدف تعیین تأثیر آموزش ذهن‌آگاهی بر برنامه‌ریزی و انعطاف‌پذیری شناختی دانش‌آموزان دارای اختلال یادگیری صورت گرفت. این پژوهش، آزمایشی از نوع پیش‌آزمون -پس‌آزمون و پیگیری با گروه گواه بود.جامعه آماری شامل دانش‌آموزان پسر با اختلال یادگیری پایه سوم، چهارم و پنجم ابتدایی ارجاع داده‌شده از سوی مدارس به مرکز اختلال یادگیری ...  بیشتر

روانشناسی یادگیری
اثربخشی آموزش ذهن‌آگاهی بر تعلل‌ورزی تحصیلی، و استرس تحصیلی دانش‌آموزان دختر پایۀ هشتم

فرشته هاشمی؛ فریبرز درتاج؛ نور علی فرخی؛ بیتا نصرالهی

دوره 15، شماره 52 ، تیر 1398، ، صفحه 1-13

https://doi.org/10.22054/jep.2019.24967.1948

چکیده
  در این مطالعه، به بررسی تأثیر آموزش ذهن‌آگاهی بر کاهش تعلل‌ورزی، و استرس تحصیلی دانش‌آموزان دختر پایۀ هشتم منطقۀ 1 تهران پرداخته شده است. طرح پژوهش حاضر به‌صورت آزمایشی بود که با بهره‌گیری از یک طرح آزمایشی پیش‌آزمون- پس‌آزمون با گروه گواه انجام شد. با استفاده از یک غربالگری اولیه، 120 دانش‌آموز پایۀ هشتم از طریق پرسشنامه‌های ...  بیشتر