روانشناسی یادگیری
اثربخشی مداخله بازی‌های توجهی بر بهبود عملکرد حافظه و یادگیری دیداری کودکان دبستان بر اساس رویکرد عصب شناختی

مرضیه زینی؛ الهام خاکسار؛ محمد بلوچی انارکی؛ ناهید معتبد

دوره 14، شماره 48 ، تیر 1397، ، صفحه 1-17

https://doi.org/10.22054/jep.2018.13512.1482

چکیده
  هدف :پژوهش حاضر، با هدف اثربخشی مداخله بازی‌های توجهی بر بهبود عملکرد حافظه و یادگیری دیداری کودکان دبستان بر اساس رویکرد عصب شناختی صورت گرفت.روش: پژوهش حاضر آزمایشی و طرح به کار رفته در این پژوهش، طرح پیش آزمون_ پس آزمون با گروه کنترل بود. جامعه آماری پژوهش را تمامی دانش آموزان پسر مقطع اول ابتدایی شهر یزد سال 95-1394 تشکیل می دادند،که ...  بیشتر