اثر بخشی بسته های آموزشی کاهش قلدری سایبری ویژه دانش آموزان و والدین بر عزت نفس و رضایت از زندگی دانش آموزان دبیرستانی

طاهره پژوهی؛ محمد علی نادی؛ ایلناز سجادیان

دوره 18، شماره 64 ، تیر 1401، ، صفحه 157-174

https://doi.org/10.22054/jep.2022.59571.3303

چکیده
  هدف پژوهش حاضر عبارت است از اثربخشی بسته های آموزشی کاهش قلدری سایبری (ویژه دانش آموزان و والدین) بر عزت نفس و رضایت از زندگی در دانش آموزان دبیرستانی بود. روش کار به صورت شبه آزمایشی از نوع(پیش آزمون-پس آزمون) با گروه کنترل و مرحله پیگیری بود. جامعه آماری تمامی دانش آموزان دبیرستانی(دوره دوم) قلدر سایبری(مرتکبین) در شهرستان گچساران در ...  بیشتر

تاثیر آموزش مهارت های اجتماعی بر عزت نفس و ابعاد هویت کودکان کار

سید مرتضی سیادت

دوره 11، شماره 37 ، مهر 1394، ، صفحه 83-101

چکیده
  هدف پژوهش حاضر، بررسی تأثیر آموزش مهارت های اجتماعی بر عزت نفس و ابعاد هویت کودکان کار شهرستان گرگان بود ؛ به این منظور 96 کودک کار ( پسر و دختر ) به عنوان جمعیت نمونه از بین 125 کودک کار شهرستان گرگان و بر اساس جدول کوهن با روش نمونه گیری هدفمند در دسترس انتخاب شد ، سپس تعداد 50 نفر از کودکان کار که بر اساس مقیاس مهارت اجتماعی متسون ، پرسش ...  بیشتر

تأثیر به کارگیری کارپوشه الکترونیکی بر اضطراب امتحان و عزت نفس دانشجویان

مهدی بدلی؛ فرهاد سراجی؛ جواد مهربان؛ شهین زیبا پرچم

دوره 10، شماره 32 ، تیر 1393، ، صفحه 95-114

چکیده
  در پژوهش حاضر اثربخشی کارپوشه الکترونیکی بر اضطراب امتحان و عزت نفس دانشجویان بررسی شد. روش پژوهش از نوع آزمایشی، و طرح پژوهش پیش آزمون _ پس آزمون دو گروهی بود. جامعه آماری پژوهش حاضر را کلیه دانشجویان کارشناسی دانشگاه آزاد مشکین شهر که در نیمسال اوّل تحصیلی 92-1391 مشغول به تحصیل بودند، تشکیل می­دهند. نمونه پژوهش حاضر، شامل دو کلاس ...  بیشتر

اثر بخشی آموزش مهارت های ارتباطی بر بهبود عزت نفس و پیشرفت تحصیلی دانش آموزان مقطع متوسطه

محمد سعید احمد

دوره 9، شماره 30 ، دی 1392، ، صفحه 187-106

https://doi.org/10.22054/jep.2013.6053

چکیده
  مهارت های ارتباطی آن دسته از مهارت هایی هستند که به واسطه آنها افـراد مـی تواننـد در گیـر تعامل های بین فردی و فرایند ارتباط شوند؛ یعنی فرایندی که در طی آن، افراد اطلاعات، افکـار و احساس های خود را از طریق مبادله کلامی و غیـر کلامـی بـا یکـدیگر در میـان مـی گذارنـد . پژوهش حاضر به منظور بررسی تاثیر آموزش مهارت هـای ارتبـاطی بـرعـزت ...  بیشتر

اثربخشی روش قصه گویی به صورت گروهی در افزایش عزت نفس کودکان دختر پایه دوم ابتدایی

مریم سلطانی؛ خدیجه آرین

دوره 9، شماره 29 ، مهر 1392، ، صفحه 97-110

https://doi.org/10.22054/jep.2013.6103

چکیده
  زبان قصه زبانی است بر گرفته از فطرت انسان ها و دوست داشتن قصه ها و شنیدن آنها از طبیعت انسان برخاسته است از آنجا که کودکان به فطرت نزدیک ترند، قصه و قصه گویی را دوست دارند و از آن تأثیر می پذیرند و می توان از آن به عنوان یک فن آموزشی و درمانی استفاده کرد و از آن طریق عزت نفس کودکان را افزایش داد. عزت نفس یک جنبه مهم در کار کرد یا کشش کلی فرد ...  بیشتر

بررسی اثربخشی آموزش تفکر انتقادی بر عزت نفس و مهارت‏های حل مسأله دانش‏آموزان دخترمقطع متوسطه

دکتر بهرامعلی قنبری هاشم آبادی؛ مهرنسا شهابی

دوره 4، شماره 12 ، تیر 1387، ، صفحه 1-21

چکیده
  هدف ازاین پژوهش بررسی اثربخشی پرورش تفکر انتقادی بر مهارت‏های حل مسأله و عزت نفس دانش‏آموزان و ارائه پیشنهادهایی براساس یافته‏های پژوهش به روان درمانگران، مشاوران، برنامه‏ریزان و کارشناسان آموزش و پرورش جهت پرورش تفکر انتقادی در دانش‏آموزان می‏باشد. این پژوهش که به روش آزمایشی انجام شده است و سؤال اصلی آن این است که آیا ...  بیشتر