بررسی تأثیر وبلاگ بر یادگیری مشارکتی دانشجویان دانشکدۀ روانشناسی و علوم تربیتی

یوسف مهدوی نسب؛ خدیجه علی آبادی

دوره 10، شماره 31 ، فروردین 1393، ، صفحه 191-209

چکیده
  در این پژوهش به تأثیر استفاده از وبلاگ به عنوان ابزاری برای یادگیری مشارکتی پرداخته شده است. آزمودنی‌های این پژوهش 37 نفر از دانشجویان ترم 2کارشناسی مدیریّت آموزشی سال 89-90 دانشگاه علامه طباطبائی که واحد مقدمات تکنولوژی آموزشی را می‌گذراندند بودند. این پژوهش با روش تک آزمودنی انجام گرفت. ابزار پژوهش پرسشنامه یادگیری مشارکتی بود. داده‌های ...  بیشتر