تأثیر محتوای الکترونیکی و تدریس به روش کارگاهی در یادگیری و یادداری درس ریاضی

علیرضا بادله

دوره 13، شماره 44 ، تیر 1396، ، صفحه 131-151

https://doi.org/10.22054/jep.2017.7983

چکیده
  مطالعة حاضر با هدف مقایسة تأثیر به‌کارگیری محتوای الکترونیکی آموزشی و روش تدریس کارگاهی بر یادگیری و یادداری درس ریاضی پایة سوم ابتدایی پسرانة شهرستان البرز انجام شده است. این پژوهش از نوع شبه‌آزمایشی با طرح پیش‌آزمون-پس آزمون برای سه گروه نمونه بود. جامعة آماری پژوهش، دانش‌آموزان پایة سوم ابتدایی بودند که از این جامعه با توجه ...  بیشتر