روانشناسی یادگیری
اثربخشی خود افشایی اساتید بر کم‌رویی در بین دانشجویان رشته زبان انگلیسی: نقش میانجی امنیت روانشناختی

محمد غفاری مجلج؛ سعید صفدری

دوره 19، شماره 70 ، دی 1402، ، صفحه 34-59

https://doi.org/10.22054/jep.2023.70620.3748

چکیده
  هدف از انجام پژوهش حاضر بررسی اثر خود‌افشایی اساتید بر کم‌رویی دانشجویان رشته زبان انگلیسی با نقش میانجی امنیت روانشناختی می-باشد. این پژوهش از نوع توصیفی‌ـ همبستگی بوده و با روش پیمایشی انجام گرفت. جامعه آماری شامل دانشجویان رشته زبان انگلیسی دانشگاه-های استان مازندران بود و حجم نمونه با استفاده از جدول مورگان 384 نفر تخمین‌زده ...  بیشتر