آسیب‌شناسی و واکاوی کیفی یادگیری زبان انگلیسی در برنامه درسی آموزش متوسطه بر اساس مدل وین شتین و فانتی نی

وحیده علی پور؛ سمیرا بکان؛ رحیم مرادی

دوره 12، شماره 42 ، دی 1395، ، صفحه 129-154

https://doi.org/10.22054/jep.2016.7386

چکیده
  هدف اصلی پژوهش حاضر بررسی کیفی یادگیری زبان انگلیسی برنامه درسی آموزش متوسطه بر اساس مدل وین شتین و فانتینی بود. روش تحقیق پژوهش حاضر، کیفی و برای گردآوری داده‌ها از روش مصاحبه‌ی ساختار نیافته استفاده شد. جامعه‌ی مورد بررسی در این پژوهش شامل کلیه‌ی دبیران انگلیسی زن و مرد شهر کرج بود. تعداد افراد نمونه با معیار اشباع نظری تعیین گردید ...  بیشتر