تأثیر ترتیب ارائه مثال و تعمیم از طریق چندرسانه ای های آموزشی بر یادگیری و پایداری مفاهیم

عباس رضوی؛ داریوش نوذری

دوره 1، شماره 1 ، مهر 1384، ، صفحه 33-46

https://doi.org/10.22054/jep.2005.5951

چکیده
  استفاده از چندرسانه ای های آموزشی و دیگر تجارب یادگیری، به یادگیری هرچه بهتر و عمیق تر می انجامد. یکی از انواع یادگیری، یادگیری مفاهیم و یکی از عوامل مؤثر بر یادگیری مفاهیم، مثال است. این پژوهش با هدف بررسی ترتیب ارائه مثال و تعمیم در یادگیری مفاهیم از طریق چندرسانه ای های آموزشی شکل گرفت. فرضیه های پژوهش به این نکته اشاره داشت که بین ...  بیشتر