روانشناسی یادگیری
فراتحلیل تفاوت های جنسیتی در انواع هیجان های تحصیلی

نسترن سادات نقیب الساداتی؛ جواد مصرآبادی؛ ابوالفضل فرید

دوره 19، شماره 67 ، فروردین 1402

https://doi.org/10.22054/jep.2023.69525.3694

چکیده
  در طول سه دهه اخیر پژوهشگران زیادی به بررسی تفاوت جنسیت در هیجان های تحصیلی پرداخته‌اند ولی نتایج بسیاری از آن‌ها باهم متناقض بوده است؛ بنابراین انجام یک فراتحلیل جهت دستیابی به یک نتیجه جامع در این زمینه ضروری است. در این راستا هدف پژوهش حاضر ترکیب نتایج حاصل از پژوهش‌های موجود در زمینه تفاوت جنسیت در هیجان های تحصیلی است. روش مورداستفاده ...  بیشتر

فراتحلیل رابطه راهبردهای یادگیری خودتنظیمی و راهبردهای انگیزشی با عملکرد تحصیلی

وحید منظری توکلی

دوره 16، شماره 58 ، دی 1399، ، صفحه 95-115

https://doi.org/10.22054/jep.2021.16535.1577

چکیده
  با توجه به اهمیت نقش راهبردهای یادگیری خودتنظیمی و راهبردهای انگیزشی در عملکرد و پیشرفت تحصیلی فراگیران، پژوهش حاضر با هدف فراتحلیل تحقیقات انجام شده پیرامون رابطه راهبردهای یادگیری خودتنظیمی و راهبردهای انگیزشی با عملکرد تحصیلی انجام شد. پژوهش حاضر با استفاده از فنون فرا تحلیل با یکپارچه کردن نتایج حاصل از انجام تحقیقات مختلف، ...  بیشتر

فراتحلیل عوامل اثرگذار بر راهبرد خودتنظیمی در یادگیری

سیده فاطمه ضیغمیان؛ مهدی معینی کیا

دوره 15، شماره 54 ، دی 1398، ، صفحه 33-57

https://doi.org/10.22054/jep.2020.35253.2377

چکیده
  هدف پژوهش حاضر توصیف، تحلیل و ترکیب تحلیل‌های ارائه‌شده در زمینۀ عوامل اثرگذار بر راهبرد خودتنظیمی در یادگیری بود. روش این پژوهش فراتحلیل و جامعه آماری پژوهش را کلیه مقالات با درجه علمی و پژوهشی، طرح پژوهشی در مرکز تحقیقات سازمان آموزش‌وپرورش و پایان‌نامه‌های موجود در دانشگاه‌های محقق اردبیلی و رازی در بین سال‌های 1380-1394 که به ...  بیشتر

روانشناسی یادگیری
رابطه جهت گیری هدف و پیشرفت تحصیلی: یک پژوهش فراتحلیلی

سمیه یوسفی؛ جواد مصرآبادی

دوره 15، شماره 51 ، فروردین 1398، ، صفحه 71-94

https://doi.org/10.22054/jep.2019.29783.2146

چکیده
  هدف پژوهش حاضر این است تا با بهره گیری از روش فراتحلیل به ترکیب نتایج کمی حاصل از پژوهش های مختلف در مورد رابطه بین جهت گیری هدف با پیشرفت تحصیلی بپردازد. برای نیل به این هدف در پژوهش حاضر از یافته های کمی 23 پژوهش استفاده شده است که از این مطالعات 82 اندازه اثر محاسبه گردید. جامعه آماری این پژوهش کلیه مقالات موجود در بانک اطلاعاتی SID می ...  بیشتر