اثربخشی آموزش کاهش استرس مبتنی بر ذهن‌آگاهی بر باورهای خودکارآمدی دانش‌آموزان دختر دچار افت تحصیلی

علی شیخ الاسلامی؛ حسین قمری گیوی؛ رویا حقوقی

دوره 17، شماره 61 ، مهر 1400، ، صفحه 105-118

https://doi.org/10.22054/jep.2021.54582.3110

چکیده
  پژوهش حاضر با هدف بررسی اثربخشی آموزش کاهش استرس مبتنی بر ذهن‌آگاهی بر باورهای ‌خودکارآمدی دانش‌آموزان دختر دچار افت تحصیلی انجام گرفت. این پژوهش از لحاظ هدف، کاریردی و از نظر روش، نیمه‌آزمایشی با طرح پیش‌آزمون- پس‌آزمون با گروه کنترل بود. جامعه‌ی آماری پژوهش را تمامی دانش‌آموزان دختر پایه‌ی دهم دوره‌ی متوسطه‌ی دوّم شهر اردبیل ...  بیشتر

تأثیر گرایش‌ها آسیب‌زای عاطفی با جنس مخالف در پسران بر عملکرد تحصیلی آن‌ها

شهرام رنجدوست

دوره 11، شماره 36 ، تیر 1394، ، صفحه 39-58

چکیده
  هدف تحقیق حاضر بررسی تأثیر گرایش‌ها آسیب‌زای عاطفی دانش‌آموزان پسر (پایه‌ی اول دبیرستان) با جنس مخالف برافت تحصیلی آن‌ها هست. جامعه آماری پژوهش کلیه دانش‌آموزان پایه‌ی اول دبیرستان‌های پسر شهر مرند در سال 93- 1392 است که از این جامعه آماری تعداد 60 نفر (30 نفر بدون گرایش عاطفی و 30 نفر دارای گرایش عاطفی) به روش نمونه‌گیری در دسترس انتخاب ...  بیشتر

بررسی رابطه بین درگیری تحصیلی و افت تحصیلی در دانش‌آموزان پسر و دختر سال اول دبیرستان‌های شهر اصفهان (پیش‌بینی افت تحصیلی بر اساس درگیری تحصیلی)

عزت اله قدم پور؛ داود میرزایی فر؛ سعیده سبزیان

دوره 10، شماره 34 ، دی 1393، ، صفحه 233-247

چکیده
  هدف پژوهش حاضر، بررسی رابطه بین درگیری تحصیلی (شناختی، رفتاری و عاطفی) و افت تحصیلی در دانش‌آموزان پسر و دختر سال اول دبیرستان­­های شهر اصفهان بود. جامعه آماری این پژوهش شامل کلیه دانش­آموزان پسر و دختر سال اول دبیرستان­های شهر اصفهان در سال تحصیلی 91-1390 بود. نمونه آماری برابر با 360 نفر که به روش نمونه­گیری تصادفی مرحله­ای ...  بیشتر

پیش بینی میزان موفقیت تحصیلی دانشجوی الکترونیکی: درنگی بر نقش متغیرهای دموگرافیک، پیشینه تحصیلی، نحوه گزینش و محل سکونت

محمدعلی رستمی نژاد

دوره 9، شماره 30 ، دی 1392، ، صفحه 55-78

https://doi.org/10.22054/jep.2013.6047

چکیده
  توسـعه آمـوزش الکترونیکـی در آمـوزش عـالی ایـران بسـیار سـریعتر از آمـوزش- پـرورش و کارآموزی است. با این وجود ریزش، مشروطی و افت تحصیلی یکـی از چالش هـایی مشـترکی است که نه تنها آموزش عالی ایران بلکه تمام کشورهای جهان با آن مواجه هسـتند. بـا توجـه بـه پیچیدگی پدیده افت تحصیلی، این پژوهش سعی دارد، عوامل پیشبینی کننـده میـزان موفقیـت ...  بیشتر

عوامل پیش‏بینی‏کننده‏های اضطراب ریاضی و رابطه آن با افت تحصیلی ریاضی

دکتر مسیب یارمحمدی واصل

دوره 5، شماره 14 ، تیر 1388، ، صفحه 20-41

چکیده
  هدف این پژوهش شناخت پیش‏بینی‏کننده‏های اضطراب‏ریاضی و رابطه آن با افت تحصیلی ریاضی دانش‏آموزان‏دوره‏ راهنمایی استان‏‏خراسان‏‏شمالی‏ بوده‏ است. طراح ‏پژوهش‏ علی- مقایسه‏ایی یا پس رویدادی بود، که بر روی 438 نفر از دانش‏آموزان استان خراسان شمالی (تعداد 288 نفر که در درس ریاضی نمره کمتر از 10 و تعداد 150 نفر نمره ...  بیشتر

بررسی عوامل مرتبط با افت تحصیلی درس زبان انگلیسی از منظر دانش آموزان، معلمان و مدیران

مصیب یار محمدی واصل؛ نورعلی فرخی

دوره 2، شماره 4 ، تیر 1385، ، صفحه 163-188

https://doi.org/10.22054/jep.2006.5981

چکیده
  هدف پژوهش حاضر بررسی عوامل مرتبط با افت تحصیلی درس زبان انگلیسی از نظر دانش آموزان، معلمان و مدیران است. بدین منظور تعداد ۱۱۹ نفر از دانش آموزان و 54 نفر از مدیران و معلمان دوره متوسطه با روش نمونه گیری تصادفی طبقه ای انتخاب شدند. ابزار مورد استفاده در این پژوهش مقیاس خود پنداره تحصیلی و پرسشنامه محقق ساخته افت تحصیلی بوده است. پس از ...  بیشتر