رابطه باورهای فراشناختی درباره اهمال‌کاری و اهمال‌کاری تصمیم‌گیری: نقش واسطه‌ای خودتنظیمی در تمرکز

سعید جعفرى؛ کاظم برزگر بفرویی

دوره 20، شماره 71 ، فروردین 1403

https://doi.org/10.22054/jep.2024.73146.3824

چکیده
  پژوهش حاضر با هدف تجزیه و تحلیل عوامل تعیین‌کنندة اهمال‌کاری تصمیم‌گیری در بین دانشجویان و ارزیابی یک مدل معادلات ساختاری، که در آن خودتنظیمی در تمرکز رابطة بین باورهای فراشناختی دربارة اهمال‌کاری و اهمال‌کاری تصمیم‌گیری را واسطه‌گری می‌کرد، انجام شد. بر اساس فرمول کوکران، ۳۹۱ دانشجو از سه دورة تحصیلی کارشناسی، کارشناسی‌ارشد ...  بیشتر

روانشناسی یادگیری
تأثیر آموزش راهبردهای یادگیری خودتنظیمی بر تأخیر در رضامندی و خوش بینی تحصیلی دانش آموزان

فاطمه نقی بیرانوند؛ عزت اله قدم پور؛ مسعود صادقی

دوره 14، شماره 49 ، مهر 1397، ، صفحه 119-137

https://doi.org/10.22054/jep.2019.11609.1415

چکیده
  هدف پژوهش حاضر بررسی تاثیر آموزش راهبردهای یادگیری خودتنظیمی بر تأخیر در رضامندی و خوش بینی تحصیلی دانش آموزان بود. این پژوهش به روش نیمه آزمایشی با طرح پیش آزمون- پس آزمون با گروه گواه انجام شد. جامعه آماری این پژوهش شامل کلیه دانش آموزان دختر پایه دوم دوره متوسطه اول مشغول به تحصیل در سال تحصیلی 95-1394 در شهر خرم آباد بود که از میان آنان ...  بیشتر