اثربخشی کلاس معکوس بر راهبردهای انگیزشی برای یادگیری مفاهیم فیزیک

خاتون میرزایی متین؛ حسین مرادی مخلص؛ وحید صالحی؛ داود میرزایی فر

دوره 16، شماره 58 ، دی 1399، ، صفحه 189-216

http://dx.doi.org/10.22054/jep.2021.48691.2844

چکیده
  هدف پژوهش حاضر بررسی تأثیر روش کلاس معکوس بر راهبردهای انگیزشی برای یادگیری درس فیزیک به دانش آموزان بود. روش پژوهش شبه آزمایشی با طرح پیش‌آزمون -پس‌آزمون با گروه کنترل بود. جامعه آماری پژوهش را کلیه دانش آموزان دختر پایه دهم شهر تهران در سال تحصیلی 97-1396 تشکیل می‌دادند. نمونه آماری پژوهش شامل 50 دانش‌آموز پایه دهم رشته ریاضی بودند ...  بیشتر

پیشایندهای درگیری تحصیلی: آزمون مدلی براساس نظریه انتظار- ارزش

احمد قدسی؛ سیاوش طالع پسند؛ علی محمد رضایی؛ محمدعلی محمدی فر

دوره 15، شماره 51 ، اردیبهشت 1398، ، صفحه 231-257

http://dx.doi.org/10.22054/jep.2019.41786.2675

چکیده
  هدف از پژوهش حاضر بررسی پیشایندهای درگیری تحصیلی بر اساس نظریه انتظار- ارزش ویگفیلد-اکلز بود. بر این اساس مدلی طراحی شد که فرهنگ اجتماعی به‌عنوان متغیر برون‌زاد؛ ادراک دانش‌آموز از محیط یادگیری، سبک اسناد، حافظه هیجانی، خودپنداره تحصیلی، انتظار موفقیت، ارزش تکلیف به‌عنوان متغیرهای میانجی؛ و درگیری تحصیلی به‌عنوان پیامد در نظر ...  بیشتر

نقش واسطه‌ای باورهای انگیزشی در رابطه‌ی ادراک از جوّ کلاس و تعلل‌ورزی دانشجویان

منصور سلمانی؛ احمد خامسان؛ محمدرضا اسدی یونسی اسدی یونسی

دوره 13، شماره 43 ، فروردین 1396، ، صفحه 141-169

http://dx.doi.org/10.22054/jep.2017.7765

چکیده
  پژوهش‌های گذشته ارتباط بین باورهای انگیزشی با جوکلاس و تعلل‌ورزی را نشان داده‌اند. در پژوهش حاضر ضمن ارائه‌ی شاخص‌های روان‌سنجی پرسشنامه‌ی محیط یادگیری کلاس (جوّ کلاس)، نقش واسطه‌ای باورهای انگیزشی در رابطۀ ادراک از جوّ کلاس و تعلل‌ورزی دانشجویان بررسی شده است. ۱۹۶ دانشجوی دانشگاه بیرجند به روش نمونه‌گیری خوشه‌ای انتخاب و ...  بیشتر

بررسی رابطه ویژگی‏های شخصیتی، باورهای انگیزشی و استراتژی‏های یادگیری با عملکرد تحصیلی دانشجویان گروه‏های علوم انسانی و علوم پایه

اکبر رضائی؛ محسن خورشا؛ حمیدرضا مقامی

دوره 8، شماره 26 ، دی 1391، ، صفحه 212-233

چکیده
  هدف پژوهش حاضر بررسی رابطه ویژگی‌های شخصیتی، باورهای انگیزشی و استراتژی‌های یادگیری با عملکرد تحصیلی دانشجویان بود. بدین منظور تعداد240 نفر از دانشجویان گروه‌های علوم انسانی و علوم پایه دانشگاه تبریز به شیوه خوشه‌ای چند مرحله‌ای انتخاب شدند. در این پژوهش برای جمع‌آوری داده‌ها از پرسشنامه‌های پنج عاملی شخصیت نئو و استراتژی‌های ...  بیشتر