بررسی رابطه میزان عمل به احکام دین با بهداشت روانی معلمان ابتدایی

ایراندخت فیاض؛ آرش ترابی

دوره 10، شماره 33 ، مهر 1393، ، صفحه 129-154

چکیده
  پژوهش حاضر به بررسی رابطه میزان عمل به احکام دین با بهداشت روانی معلمان ابتدایی در سال تحصیلی 92_91 پرداخته است. جامعه ی آماری این پژوهش شامل کلیه معلمان ابتدایی شهرستان فراشبند است و نمونه پژوهش شامل 100نفر از معلم ابتدایی(50 نفر معلم زن، 50نفر معلم مرد) است که به شیوه تصادفی انتخاب شدند. ابزار گردآوری اطلاعات عبارت بودند از پرسشنامه معبد ...  بیشتر