الگوی تأثیر عوامل محیطی- اجتماعی بر چرخه انگیزش-یادگیری مادام‌العمر دانشجویان پلیس

جواد عینی پور؛ اصحاب حبیب زاده؛ صغری ابراهیمی قوام

دوره 17، شماره 61 ، مهر 1400، ، صفحه 7-27

https://doi.org/10.22054/jep.2021.54693.3114

چکیده
  جوّ و محیطی که آموزش در آن اتفاق می‌افتد، با کیفیت‌های مختلف انگیزه و یادگیری فرد را تحت تأثیر قرار می‌دهد. عوامل محیطی- اجتماعی به‌مثابه روح حاکم بر دانشگاه‌هاست. هدف این تحقیق، تدوین الگوی تأثیر عوامل محیطی- اجتماعی بر چرخه انگیزش و یادگیری مادام العمر دانشجویان پلیس بود. این تحقیق از نوع کمی- کیفی است. جامعه آماری این پژوهش، در ...  بیشتر

تدوین مدل پیش بینی گرایش به تقلب در دانشجویان بر اساس متغیرهای تحصیلی

افشین افضلی؛ سید محمد امین قشمی؛ علی هندی ورکانه

دوره 16، شماره 56 ، تیر 1399، ، صفحه 75-96

https://doi.org/10.22054/jep.2020.31112.2261

چکیده
  هدف این پژوهش تبیین و پیش­بینی تقلب تحصیلی در دانشجویان بر اساس متغیر­های تحصیلی شامل رضایت از تحصیل، انگیزش تحصیلی و خودناتوان­سازی تحصیلی است. پژوهش با روش توصیفی همبستگی انجام شد و جامعه آماری آن کلیه دانشجویان دانشگاه بوعلی سینای همدان به تعداد 12215 نفر بودند. نمونه آماری به حجم 300 نفر انتخاب شد که با استفاده از روش نمونه­گیری ...  بیشتر

روانشناسی یادگیری
تبیین انگیزش تحصیلی دانش‌آموزان بر مبنای جهت‌گیری انگیزشی ادراک شده والدین و معلمان و میانجی‌گری نیازهای اساسی روان‌شناختی (ارائه مدلی علّی)

مریم متقیان؛ حسن پاشاشریفی؛ مالک میرهاشمی

دوره 14، شماره 47 ، فروردین 1397، ، صفحه 141-162

https://doi.org/10.22054/jep.2018.23229.1872

چکیده
  هدف پژوهش حاضر تبیین انگیزش تحصیلی دانش‌آموزان بر مبنای جهت‌گیری انگیزشی ادراک شده والدین و معلمان با میانجی‌گری نیازهای اساسی روان‌شناختی است. به این منظور نمونه‌ای شامل 404 دانش‌آموز دوره متوسطه با روش نمونه‌گیری خوشه‌ای مرحله‌ای از دبیرستان‌های همدان انتخاب شده، سپس مقیاس‌های‌ انگیزش تحصیلی، جهت‌گیری انگیزشی ادراک شده ...  بیشتر

ارائه مدل علّی ادراک از جو آموزشی خلاق و مهارت‌های حل مسئله با انگیزش تحصیلی: نقش واسطه‌ای تحصیلی

هوشنگ گراوند؛ عزت اله قدم پور؛ حسنعلی ویسکرمی

دوره 13، شماره 46 ، دی 1396، ، صفحه 95-121

https://doi.org/10.22054/jep.2018.8478

چکیده
  هدف پژوهش حاضر ارائه مدل علّی ادراک از جو آموزشی خلاق و مهارت‌های حل مسئله با انگیزش تحصیلی با نقش واسطه­ای خودکارآمدی تحصیلی و روش پژوهش، توصیفی از نوع همبستگی بود. جامعه آماری شامل کلیه دانشجویان کارشناسی ارشد دانشگاه لرستان به تعداد 1643 نفر بود که از طریق جدول کرجسی و مورگان حجم نمونه 310 نفر تعیین و به روش نمونه‌گیری تصادفی طبقه‌ای ...  بیشتر

رابطه سوگیری‌های خودکارآمدی ریاضی با انگیزش، عواطف و عملکرد تحصیلی در دانش‌آموزان دوره راهنمایی شهر شیراز

محمد خیّر؛ مسعود حسین‌چاری؛ محمود بحرانی

دوره 8، شماره 24 ، تیر 1391، ، صفحه 144-169

چکیده
  هدف از این مطالعه، بررسی میزان سوگیری باورهای خودکارآمدی دانش‌آموزان با توجه به ملاک‌های بیرونی، و تأثیر آن بر پیامدهای انگیزشی،‌ عاطفی و عملکرد تحصیلی آنان بوده است. جامعه آماری این تحقیق را دانش‌آموزان پابه دوم راهنمایی تشکیل می‌دادند و نمونه مورد مطالعه شامل 273 نفر از دانش‌آموزان (150 دختر و 123 پسر) بودند که ‌به روش نمونه‌گیری ...  بیشتر