الگوی نظری اقدامات جاری معلمان برای شخصی‌سازی یادگیری دانش‌آموزان ابتدایی با استفاده از نظریه داده بنیاد

فاطمه نادری؛ محسن آیتی؛ احمد خامسان

دوره 17، شماره 59 ، فروردین 1400، ، صفحه 253-287

http://dx.doi.org/10.22054/jep.2021.47205.2790

چکیده
  هدف اصلی این پژوهش، بررسی فعالیت‌های جاری معلمان برای شخصی‌سازی یادگیری دانش‌آموزان در دوره دوم ابتدایی نظام آموزشی ایران در سال تحصیلی 98-1397 بود. این پژوهش از نوع پژوهش کیفی و با روش نظریه داده بنیاد انجام شد. جامعه آماری شامل معلمان دوره دوم ابتدایی شهر بیرجند هستند که شیوه انتخاب آنها هدفمند بود. در مجموع با 22 نفر از معلمان مصاحبه ...  بیشتر

ارائه مدلی به منظور ایجاد شبکه‌های یادگیری دانشجوی در تحصیلات تکمیلی دانشگاه‌های آزاد شهر تهران.

لیلا مصدق؛ بابک نصیری فرقانی؛ افسانه زمانی مقدم

دوره 16، شماره 57 ، مهر 1399، ، صفحه 189-220

http://dx.doi.org/10.22054/jep.2021.55076.3137

چکیده
  هدف اصلی این پژوهش ارائه مدلی به منظور ایجاد شبکه‌های یادگیری دانشجویی در تحصیلات تکمیلی دانشگاه‌های آزاد شهر تهران بوده است. این پژوهش از لحاظ هدف کاربردی است و از رویکرد کیفی استفاده شده است. جامعه آماری این پژوهش، شامل کلیه صاحبنظران، اساتید و مدیران ارشد حوزه مدیریت‌آموزشی و یادگیری است که در زمینه یادگیری مجازی تجربه و حضور ...  بیشتر