ارائه مدلی به منظور ایجاد شبکه‌های یادگیری دانشجوی در تحصیلات تکمیلی دانشگاه‌های آزاد شهر تهران.

لیلا مصدق؛ بابک نصیری فرقانی؛ افسانه زمانی مقدم

دوره 16، شماره 57 ، مهر 1399، ، صفحه 189-220

http://dx.doi.org/10.22054/jep.2021.55076.3137

چکیده
  هدف اصلی این پژوهش ارائه مدلی به منظور ایجاد شبکه‌های یادگیری دانشجویی در تحصیلات تکمیلی دانشگاه‌های آزاد شهر تهران بوده است. این پژوهش از لحاظ هدف کاربردی است و از رویکرد کیفی استفاده شده است. جامعه آماری این پژوهش، شامل کلیه صاحبنظران، اساتید و مدیران ارشد حوزه مدیریت‌آموزشی و یادگیری است که در زمینه یادگیری مجازی تجربه و حضور ...  بیشتر