اثربخشی یادگیری معکوس بر درگیری تحصیلی دانش‌آموزان دوره دوم متوسطه در درس ریاضیات

حافظ صاحب یار؛ غلامرضا گل محمدنژاد؛ عیسی برقی

دوره 17، شماره 59 ، فروردین 1400، ، صفحه 289-316

http://dx.doi.org/10.22054/jep.2021.53870.3074

چکیده
  هدف پژوهش حاضر تعیین اثربخشی یادگیری معکوس بر درگیری تحصیلی و مولفه‌های آن در دانش‌آموزان بود. روش ﭘﮋوﻫﺶ نیمه آزمایشی با پیش‌آزمون و پس‌آزمون با یک گروه گواه بود؛ و جامعه آماری آن، کلیه دانش‌آموزان پسر پایه دهم تجربی دوره دوم متوسطه شهر اهر درسال تحصیلی97-96 می باشد؛ که از میان آنها، 46 نفر به روش نمونه گیری خوشه‌ای انتخاب و به طور ...  بیشتر