رابطه درک بیماری با باورهای وسواسی با میانجی گری سلامت عمومی در بیماران مراجعه کننده جهت تشخیص کرونا

لیلا ذوقی؛ بیتا آجیل چی؛ الهام یوسفی راد؛ علی اصغر دهقان منظم

دوره 16، شماره 55 ، اردیبهشت 1399، ، صفحه 215-228

http://dx.doi.org/10.22054/jep.2020.53270.3040

چکیده
  مقدمه: بحران بیماری کرونا به شیوه های متفاوتی اعم از جسمانی، هیجانی، اقتصادی، اجتماعی و روانشناختی تاثیر گذار بوده است. که یکی از مهم ترین متغیر روان شناختی سلامت عمومی است. بنابراین هدف این پژوهش رابطه درک بیماری با باورهای وسواسی با میانجی گری سلامت عمومی در بیماران جهت تشخیص کرونا بود. روش پژوهش: توصیفی، از نوع همبستگی بود. جامعه ...  بیشتر