اثربخشی بازی‌ درمانی بی‌رهنمود بر کاهش اختلالات رفتاری کودکان پیش‌دبستانی

عزت‌اله قدم‌پور؛ افسانه شهبازی‌راد؛ فرشته محمدی؛ منظر عباسی

دوره 11، شماره 38 ، اسفند 1394، ، صفحه 1-15

چکیده
  اختلال رفتاری درکودکی موضوع بسیار مهمی است که می‌تواند زمینه‌ساز اختلالات در سنین بزرگسالی باشد. هدف پژوهش حاضر، مطالعه اثربخشی بازی‌درمانی بی‌رهنمود بر کاهش اختلالات رفتاری کودکان پیش‌دبستانی بود. روش پژوهش نیمه‌آزمایشی با طرح پیش-آزمون-پس‌آزمون با گروه کنترل بود. جامعه آماری پژوهش، کلیه کودکان پیش‌دبستانی دارای اختلال رفتاری ...  بیشتر