پسابرنامه در پساکرونا، ضرورت تعلیم و تربیت امروز (مبتنی بر مدل رادار استراتژیک)

حیدر تورانی

دوره 16، شماره 55 ، اردیبهشت 1399، ، صفحه 105-117

http://dx.doi.org/10.22054/jep.2020.52501.3004

چکیده
  هدف این مطالعه، ارایه مدل مناسب جهت بررسی چالش‌ها و فرصت‌های محیط درونی و بیرونی پیش روی نظام تعلیم‌وتربیت کشور در مقابله با پاندمی کووید 19 (کرونا) و یا هر نوع بحران ملی و جهانیِ دیگر است. چرا که چنانچه آموزش‌وپرورش و نظام تعلیم‌وتربیت نتواند در شرایط کرونایی و پساکرونایی براساس یک مدل و چهارچوب استراتژیک و راهبردی، برنامه‌های ...  بیشتر