پیش بینی موفقیت تحصیلی دانش‌آموزان با اختلال نارسایی ‏توجه/بیش ‏فعالی براساس کارکردهای خانواده و ذهن‌آگاهی، پذیرش و عمل مادران

مرضیه بلالی؛ قریده دوکانه ای فرد

دوره 16، شماره 56 ، تیر 1399، ، صفحه 97-115

http://dx.doi.org/10.22054/jep.2020.52020.2978

چکیده
  مطالعه حاضر با هدف پیش بینی موفقیت تحصیلی دانش‌آموزان با اختلال نارسایی‏توجه/بیش‏فعالی براساس کارکردهای خانواده و ذهن‌آگاهی، پذیرش و عمل مادران انجام پذیرفت. پژوهش حاضر از نوع کاربردی و توصیفی -همبستگی بود. جامعه آماری پژوهش را کلیه دانش‌آموزان با اختلال نارسایی‏توجه/بیش‏فعالی مراجعه کننده به مرکز توانبخشی وصال شهرستان ...  بیشتر