بررسی میزان تاثیر آموزش مولفه های چند فرهنگی در ارتقای سواد چندفرهنگی دانش آموزان ششم ابتدایی شهر تهران

فریبا عاشوری؛ علیرضا صادقی

دوره 16، شماره 58 ، دی 1399، ، صفحه 259-285

http://dx.doi.org/10.22054/jep.2021.51092.2953

چکیده
  مقاله حاضر با هدف بررسی میزان تاثیر آموزش مولفه‌های چندفرهنگی به دانش‌آموزان ششم ابتدایی شهر تهران در جهت ارتقای سواد چندفرهنگی انجام شد. این پژوهش از نوع‌تحقیقات‌کمی، از جهت اجرا شبه‌آزمایشی و از نظر هدف‌کاربردی می‌باشد. برای گردآوری اطلاعات باتوجه به ادبیات تحقیق مولفه‌های سواد چندفرهنگی استخراج و به منظور تایید روایی پرسشنامه، ...  بیشتر