بررسی اثر مداخله‏ای تصویرسازی ذهنی تعاملی و بار هیجانی کلمات بر یادآوری و بازشناسی

حسین زارع؛ وحیده صالح میرحسنی

دوره 8، شماره 25 ، آذر 1391، ، صفحه 138-154

چکیده
  هدف از این پژوهش بررسی تأثیر تصویرسازی ذهنی تعاملی وبار هیجانی بر یادآوری و بازشناسی می‏باشد. این پژوهش روی 40 آزمودنی از دانشجویانکارشناسی که به طور تصادفی در دو گروه آزمایش و کنترل جایگزین شده است، انجام شد.در طول دو جلسه به آزمودنی‏های گروه آزمایش یادیار تصویر سازی ذهنی تعاملی آموزشداده شد. سپس فهرستی از 30 کلمه با بار هیجانی ...  بیشتر