تبیین مبانی روان‌شناختی نظریه غرقگی در عناصر برنامه درسی

محمد محمودی بورنگ؛ محسن آیتی

دوره 16، شماره 57 ، مهر 1399، ، صفحه 265-282

http://dx.doi.org/10.22054/jep.2021.50138.2914

چکیده
  غرقگی مفهومی برگرفته از روان شناسی مثبت است که در آن، فرد با سطحی از مهارت یا تمرکز و با هوشیاری، کاملاً در یک فعالیت درگیر می‌شود. هدف از پژوهش حاضر، تبیین مبانی روان‌شناختی عناصر برنامه درسی، مبتنی بر نظریه غرقگی بود. روش پژوهش حاضر، کیفی از نوع جستار نظرورزانه بود. به‌منظور دست‌یابی به داده‌های موردنظر از روش مطالعه و بررسی متون ...  بیشتر