طراحی و اعتبار یابی الگوی مداخله ای مهارت های زمینه ای خواندن و اثر بخشی آن بر مهارت خواندن دانش آموزان در معرض خطر مشکلات خواندن

محمد قاسمی ارگنه؛ فاطمه نیکخو؛ مجید فیروزکوهی برنج آبادی؛ صمد عظیمی گروسی

دوره 17، شماره 59 ، فروردین 1400، ، صفحه 121-143

http://dx.doi.org/10.22054/jep.2021.49729.2887

چکیده
  با توجه به اهمیت مداخله زودهنگام مشکلات خواندن در دانش آموزان، طراحی الگوی مهارت های زمینه ای خواندن ضروری به نظر می رسد. پژوهش حاضر با هدف طراحی و اعتبار یابی الگوی مداخله ای مهارت های زمینه ای خواندن و بررسی اثربخشی آن بر مهارت خواندن دانش آموزان در معرض خطر اختلال خواندن و با روش تحقیق آمیخته از نوع اکتشافی متوالی انجام شد. در بخش ...  بیشتر