تدوین مدل ساختاری سازگاری اجتماعی براساس خودکارآمدی تحصیلی و عملکرد خانواده با میانجی گری راهبردهای فراشناختی

جمال شیخ احمدی؛ فرزاد زندی؛ مریم اکبری؛ یحیی یار احمدی

دوره 16، شماره 56 ، تیر 1399، ، صفحه 281-305

http://dx.doi.org/10.22054/jep.2020.48974.2859

چکیده
  از آنجا که زندگی به طور مداوم در حال تغییر است و انسان با چالش­های تازه وزیادی روبه­رو می­شود، بنابراین سازگاری با خود و محیط اطراف برای موجود زنده یک ضرورت می­باشد. هدف از این تحقیق تدوین مدل ساختاری سازگاری اجتماعی بر اساس خودکارآمدی تحصیلی و عملکرد خانواده با میانجگری راهبردهای شناختی بود. روش پژوهش همبستگی از نوع تحقیقات ...  بیشتر