ارائه مدل ساختاری تأثیر ادراک دانش آموزان از محیط یادگیری روانشناختی بر رضایت تحصیلی با میانجی‏گری معنای شخصی

سیده مریم حسینی لرگانی؛ رضا میرعرب رضی؛ محسن حاجی‌تبار فیروزجایی؛ مریم طالبی

دوره 16، شماره 58 ، دی 1399، ، صفحه 147-168

http://dx.doi.org/10.22054/jep.2021.48004.2805

چکیده
  هدف: هدف پژوهش حاضر بررسی تأثیر محیط یادگیری روانشناختی بر رضایت تحصیلی دانش آموزان با میانجی‏گری معنای شخصی است. روش: روش پژوهش پیمایشی است. جامعه آماری، دانش‏آموزان مدارس متوسطه دوم شهر بابل به تعداد 956 نفر هستند که با استفاده از شیوه نمونه گیری خوشه‌ای 270 نفر انتخاب شده‌اند. جهت گردآوری داده‌ها، از پرسشنامه «چه چیزی در این ...  بیشتر