تحلیل رابطه سرمایه‌های روان شناختی- اجتماعی با تمایل جوانان به خرده‌فرهنگ گروه‌های خارجی

علیرضا حیدرنژاد؛ محمدعلی عامری

دوره 16، شماره 56 ، تیر 1399، ، صفحه 235-256

http://dx.doi.org/10.22054/jep.2020.47262.2861

چکیده
  پژوهش حاضر با هدف رابطه سرمایه‌های روان‌شناختی- اجتماعی با تمایل جوانان به خرده‌فرهنگ گروه‌های خارجی انجام شد. تحقیق به لحاظ هدف بنیادی وبه لحاظ روش همبستگی بود. جامعه آماری پژوهش، دانشجویان دانشگاه فردوسی مشهد در سال تحصیلی 97-96 می‌باشند که با استفاده از فرمول کوکران تعداد 200 نفر به عنوان جامعه نمونه انتخاب شدند. در این پژوهش برای ...  بیشتر