ارتباط بین چرخه های شبانه روزی و حافظه کاری در دانش آموزان دوره متوسطه

امیدعلی محمدویردی؛ مسعود شریفی؛ جلیل فتح آبادی؛ وحید نجاتی؛ امین محمد محمدویردی

دوره 16، شماره 57 ، مهر 1399، ، صفحه 251-264

http://dx.doi.org/10.22054/jep.2021.46127.2757

چکیده
  هدف: پژوهش حاضر با هدف تعیین رابطه بین چرخه‌های شبانه‌روزی با حافظه‌کاری دانش‌آموزان انجام شد. روش: روش پژوهش همبستگی بود. جامعه آماری دانش‌آموزان دختر پایه یازدهم علوم انسانی بخش مرکزی شهرستان خدابنده به تعداد 167 نفر بودند که به روش نمونه‌گیری تصادفی خوشه ای دو کلاس از دو آموزشگاه به تعداد 40 نفر به عنوان نمونه انتخاب شدند، به مدت ...  بیشتر