مبانی انسان شناختی علامه حسن زاده آملی واستنتاج اصول وروشهای تربیت اجتماعی ازآن

روح اله حسن زاده؛ سیدصدرالدین شریعتی؛ سعید بهشتی؛ احمد سلحشور

دوره 17، شماره 61 ، مهر 1400

http://dx.doi.org/10.22054/jep.2022.63596.3475

چکیده
  هدف پژوهش حاضر، استنتاج اصول وروشهای تربیت اجتماعی ازدیدگاه انسانشناختی علامه بااستفاده ازروش استنتاجی فرانکنا ازکتابهای انسانشناختی ایشان است. پارادایم تحقیق، کیفی و نوع آن کاربردی است. نتایج نشان داد اصول تربیت اجتماعی ایشان عبارتنداز: تأثیر متقابل فردواجتماع بریکدیگر؛ وجود تفاوتهای فردی درانسانها؛ پرورش قوای عقلانی انسان؛ ...  بیشتر

مختصات فلسفی حرکت جوهری انسان در حکمت متعالیه و کاربردهای آن در شناسایی اصول حاکم بر تحول آموزش و پرورش

سعید بهشتی

دوره 10، شماره 31 ، فروردین 1393، ، صفحه 81-107

چکیده
  تحول در بنیان‌های فلسفی آموزش و پرورش، شرط لازم تحول در آموزش و پرورش است؛ هر چند شرط کافی آن نیست. تحول در آموزش و پرورش می‌تواند با رویکردهای فلسفی گوناگون ملاحظه شود. اما آن‌گاه که از تحول در آموزش و پرورش، متناسب با شرایط بومی و اوضاع و احوال خاص یک کشور سخن به میان می‌آید لازم است بر مبانی فلسفی برخاسته از بطن و متن همان کشور استوار ...  بیشتر

فلسفه، تعلیم و تربیت، و چالش پست مدرنیسم

سعید بهشتی

دوره 2، شماره 4 ، شهریور 1385، ، صفحه 31-74

http://dx.doi.org/10.22054/jep.2006.5977

چکیده
  پست مدرنیسم، اعم از این که جزیی از مدرنیسم و یا به عنوان یک پدیده ی متفاوت و نوین در نظر گرفته شود، در عرصه های فلسفه و فلسفه ی تعلیم و تربیت، اندیشه ای نسبتا تازه است. این طرز تفکر، هرچند مولود فکری فیلسوفان نیست، اما در اثر تلاش های آنان زاییده و گسترده شده است. اندیشه های عمل گرایان، وجود گرایان، پدیدار شناسان، فیلسوفان زبانی، و نظریه ...  بیشتر

مبانی معرفت شناختی تعلیم و تربیت اسلامی با تاکید بر حکمت متعالیه صدرایی (گامی به سوی نظریه پردازی در فلسفه تعلیم و تربیت اسلامی)

سعید بهشتی

دوره 2، شماره 3 ، خرداد 1385، ، صفحه 101-120

http://dx.doi.org/10.22054/jep.2006.5973

چکیده
  فلسفه تعلیم و تربیت اسلامی ، یکی از علوم فلسفی یا فلسفه های مضاف است که با روش تعقلی و استدلالی ، به تحلیل و تبیین گزاره های تعلیم و تربیت اسلامی می پردازد. این حوزه معرفتی از هفت بخش تشکیل می شود: معرفت شناسی ، وجود شناسی، خداشناسی ، جهان شناسی ، انسان شناسی، معاد شناسی، و ارزش شناسی. در مقاله حاضر، کوشش به عمل آمده تا شماری از مهم ترین ...  بیشتر