مقایسه سبک‌های شناختی دانش آموزان دختر و پسر رشته‌های کامپیوتر و علوم انسانی

حسین زارع؛ احمد علی‏پور؛ رضا رحیمی

دوره 10، شماره 31 ، فروردین 1393، ، صفحه 61-80

چکیده
   هدف اصلی این پژوهش مقایسه سبک‌های شناختی دانش آموزان دختر و پسر رشته‌های کامپیوتر و علوم انسانی شهرستان قروه بود . مطالعه حاضر از نوع علّی-مقایسه‏ای (پس رویدادی) است. در این مطالعه 152نفر از دانش آموزان (76 دختر و 76 پسر) از هنرستان‌ها و دبیرستان‌ها به روش نمونه گیری تصادفی خوشه ای چند مرحله ای انتخاب شدند. از آزمودنی‌ها خواسته شد ...  بیشتر