تأثیر شبیه‌سازی آموزشی مبتنی بر رایانه بر مهارت‌های حل مسئله و توانایی شناختی دانش آموزان

مریم رجبیان ده زیره؛ فریبا درتاج؛ صلاح اسمعیلی گوجار؛ سعید پورروستایی اردکانی

دوره 16، شماره 57 ، مهر 1399، ، صفحه 221-249

http://dx.doi.org/10.22054/jep.2021.46702.2774

چکیده
  هدف پژوهش حاضر بررسی تأثیر شبیه‌سازی آموزشی مبتنی بر رایانه بر مهارت های حل مسئله و توانایی شناختی دانش آموزان می‌باشد. روش پژوهش شبه آزمایشی و از نوع طرح‌های پیش‌آزمون – پس‌آزمون با گروه کنترل است. جامعه آماری پژوهش حاضر کلیه دانش‌آموزان چهارم ابتدایی منطقه دو شهر تهران در سال تحصیلی 96-95 می‌باشند که 60 نفر از آن‌ها (30 نفر گروه ...  بیشتر