پیش‌بینی یادگیری زبان انگلیسی در دختران و پسران بر اساس هوش موفّق، خِرَد و خلاقیت

سعید اسماعیل نیا؛ غلامرضا صرامی؛ شکوه السادات بنی جمالی

دوره 15، شماره 54 ، دی 1398، ، صفحه 207-234

http://dx.doi.org/10.22054/jep.2020.42960.2692

چکیده
  هوش موفّق، خِرَد و خلاقیت را می‌توان از ویژگی‌های مهم موفقیت در یادگیری زبان انگلیسی به شمار آورد. این پژوهش برای تعیین نقش پیش‌بینی کنندگی هوش موفّق، خِرَد و خلاقیت در یادگیری زبان انگلیسی در دختران و پسران انجام گرفته است. روش این پژوهش از نوع توصیفی و همبستگی، و جامعۀ آماری کلیۀ زبان آموزان، زبان انگلیسی دختر و پسر شهرستان‌های ...  بیشتر