روانشناسی یادگیری
عوامل مرتبط با تعلل ورزی تحصیلی

ابوالقاسم یعقوبی؛ بهروز قلائی

دوره 11، شماره 37 ، مهر 1394، ، صفحه 161-185

چکیده
  هدف از پژوهش حاضر بررسی نقش کمال گرایی، خودتنظیمی تحصیلی، و خودکارآمدی تحصیلی درپیش بینی تعلل ورزی کلی و تعلل ورزی تحصیلی بود. به این منظورجامعه آماری از میان دانشجویان روزانه دانشگاههای دولتی استان مرکزی با استفاده از روش نمونه گیری خوشه ای چند مرحله ای، نمونه ای به اندازه 412 نفر انتخاب شده و مورد بررسی از طریق پرسشنامه قرار گرفتند. ...  بیشتر