اثربخشی برنامه توانبخشی هیجانی با رویکرد شناخت اجتماعی، بر کارکردهای عاطفی هیجانی دانش آموزان اتیستیک

سعید رضائی

دوره 16، شماره 56 ، تیر 1399، ، صفحه 57-74

http://dx.doi.org/10.22054/jep.2020.52800.3019

چکیده
  مشکل هیجانی از ویژگی­های آشکار اغلب افراد اتیستیک محسوب می­شوند. ناتوانی هیجان خوانی مجموع مشکلاتی در درک حالات و عواطف خود و دیگری و نیز نقص در کارکرد هیجانی است. تحقیق حاضر با هدف طراحی آموزش هیجان خوانی به منظور بهبود مهارت‌های تشخیص، تفسیر و کاربست حالات هیجانی کودکان اتیستیک با عملکرد بالا انجام شده است. تحقیق حاضر از نوع ...  بیشتر