روانشناسی یادگیری
مقایسه ی میزان فعالیت مغزی در زمان ارائه ی تصاویر دو بعدی و سه بعدی در دانش آموزان با هوش فضایی بالا و پایین

بهناز امجدی صومعه؛ آیدا چوب ساز؛ محمد حسین ضرغامی

دوره 14، شماره 50 ، بهمن 1397، ، صفحه 131-153

http://dx.doi.org/10.22054/jep.2019.37444.2487

چکیده
  هدف پژوهش حاضر، مقایسه ی فعالیت مغزی دانش آموزان دبیرستانی، در زمان آموزش نحوه ی عملکرد قلب، از طریق ویدئوهای کامپیوتری است. در یکی از ویدئوها تصاویر آموزشی دو بعدی و در ویدئوی دیگر تصاویر سه بعدی (15 تصویر) قابل رویت بود. این پژوهش به لحاظ دستکاری متغیر مستقل، نیمه آزمایشی محسوب می شود. در این پژوهش متغیر مستقل فعال بعد تصاویر ارائه ...  بیشتر