تأثیر محتوای الکترونیکی و تدریس به روش کارگاهی در یادگیری و یادداری درس ریاضی

علیرضا بادله

دوره 13، شماره 44 ، تیر 1396، ، صفحه 131-151

http://dx.doi.org/10.22054/jep.2017.7983

چکیده
  مطالعة حاضر با هدف مقایسة تأثیر به‌کارگیری محتوای الکترونیکی آموزشی و روش تدریس کارگاهی بر یادگیری و یادداری درس ریاضی پایة سوم ابتدایی پسرانة شهرستان البرز انجام شده است. این پژوهش از نوع شبه‌آزمایشی با طرح پیش‌آزمون-پس آزمون برای سه گروه نمونه بود. جامعة آماری پژوهش، دانش‌آموزان پایة سوم ابتدایی بودند که از این جامعه با توجه ...  بیشتر

تأثیر تابلوهای الکترونیکی بر یادگیری و یادداری مهارت‌های خواندن و شنیدن درس زبان انگلیسی

علیرضا بادله

دوره 12، شماره 41 ، مهر 1395، ، صفحه 29-58

http://dx.doi.org/10.22054/jep.2016.7018

چکیده
  مطالعه حاضر با هدف بررسی تأثیر تابلوی هوشمند و استفاده از روش‌های تدریس گرامر ـ ترجمهو شنیداری – گفتاریدر فرایند یادگیری-یادداری (یادسپاری) درس زبان انگلیسی پایه اول دوره دوم متوسطه در مدارس هوشمند بوده است. جامعه آماری شامل کلیه دانش آموزان دختر پایه اول دوره دوم متوسطه شهر تبریز بود که در سال تحصیلی 95-94 به مشغول به تحصیل بودند. ...  بیشتر