تأثیر آموزش آموزه های قرآن بر کنترل خشم دانش آموزان دورة متوسطه شهر همدان

مسیب یارمحمدی واصل؛ اکبر عروتی موفق؛ مهری حصارخانی

دوره 16، شماره 57 ، مهر 1399، ، صفحه 171-187

http://dx.doi.org/10.22054/jep.2021.37142.2472

چکیده
  هدف این پژوهش مطالعه تأثیر آموزش آموزه های قرآن بر کنترل خشم دانش آموزان بود. روش پژوهش نیمه آزمایشی با طرح پیش آزمون- پس آزمون با گروه کنترل بود. جامعة آماری شامل کلیه دانش آموزان دختر دورة متوسطه شهر همدان که در سال تحصیلی 94-1393 بود. نمونه پژوهش 40 دانش آموز دختر به روش نمونه گیری در دسترس از دبیرستان شهید حجه فروش انتخاب شدند و به طور ...  بیشتر