روانشناسی یادگیری
شناسایی عوامل تکنولوژیکی موثر بر شاداب سازی مدارس در شهرستان سرپل ذهاب

وحید دوستی؛ الهام کاویانی

دوره 15، شماره 52 ، مرداد 1398، ، صفحه 183-201

http://dx.doi.org/10.22054/jep.2019.35369.2383

چکیده
  نشاط و شادابی همواره به عنوان یکی از مهم‌ترین نیازهای دانش‌آموزان و معلمان در مدارس مطرح بوده است. پژوهش‌های صورت گرفته، نشان داده‌اند که عوامل آموزشی، پرورشی، فیزیکی، مدیریتی و روابط در مدرسه در ایجاد شادکامی در معلمان و دانش‌آموزان، دخیل هستند. این پژوهش با هدف شناسایی عوامل تکنولوژیکی موثر بر شاداب سازی مدارس در شهرستان سرپل ...  بیشتر