نقش واسطه‌گری خودکارآمدی در ارتباط بین سبکهای دلبستگی و سبکهای اسنادی با پیشرفت‌تحصیلی دانش‌آموزان

کرامت الله جلیل نصرآباد سفلی؛ پروین کدیور؛ غلامرضا صرامی

دوره 16، شماره 57 ، مهر 1399، ، صفحه 97-118

http://dx.doi.org/10.22054/jep.2021.35224.2376

چکیده
  هدف از پژوهش حاضر تعیین نقش واسطه‌گری خودکارآمدی در ارتباط بین سبک های دلبستگی و سبک های اسنادی با پیشرفت‌تحصیلی دانش‌آموزان متوسطه دوم شهر یاسوج است . جامعه ی آماری پژوهش شامل کلیه ی دانش آموزان متوسطه دوم مشغول به تحصیل شهر یاسوج در سال تحصیلی 96-95بودکه به روش نمونه گیری تصادفی چند مرحله ای به تعداد523 نفر انتخاب گردیدند.برای گردآوری ...  بیشتر