رابطه سبک دلبستگی با مؤلفه های احساس ذهنی بهزیستی و خلاقیت هیجانی در دانشجویان دانشگاه بوعلی سینا همدان

ابوالقاسم یعقوبی؛ مسیب یارمحمدی واصل؛ شمسی شمشیری

دوره 16، شماره 56 ، تیر 1399، ، صفحه 157-180

http://dx.doi.org/10.22054/jep.2020.34233.2345

چکیده
  چکیده هدف پژوهش حاضر بررسی رابطه سبک دلبستگی با مؤلفه‌های احساس ذهنی بهزیستی و خلاقیت هیجانی در دانشجویان دانشگاه بوعلی سینا بود. جامعه آماری این پژوهش شامل کلیه دانشجویان مقطع کارشناسی دانشگاه بوعلی سینا همدان در سال تحصیلی 1394-1395 به تعداد 7529 نفر و نمونه پژوهش شامل 367 نفر از این دانشجویان بود که به روش نمونه‌گیری خوشه‌ای مرحله‌ای ...  بیشتر