شناسایی شاخص های مطلوب برای فعالیت های یاددهی و یادگیری دروس رشته های علوم انسانی دانشگاه ها و میزان توجه به آنها

مصطفی باقریان فر؛ احمدرضا نصر اصفهانی؛ محمدرضا آهنچیان

دوره 17، شماره 60 ، تیر 1400، ، صفحه 327-366

https://doi.org/10.22054/jep.2022.53744.3069

چکیده
  پژوهش حاضر باهدف شناسایی شاخص‌های مطلوب برای فعالیت‌های یاددهی و یادگیری دروس رشته‌های علوم انسانی دانشگاه‌ها و میزان توجه به آن‌ها انجام شد. در پژوهش حاضر، از طرح ترکیبی و از نوع اکتشافی متوالی استفاده شد. در بخش کیفی با 20 نفر از متخصصان و اعضای هیئت‌علمی دانشگاه‌های کشور که در حوزه فعالیت‌های یاددهی و یادگیری صاحب نظرهستند، ...  بیشتر