الگوی ساختاری ارتباط میان سبک دلبستگی و سرزندگی تحصیلی: نقش واسطه‌‌ای امید

منصوره حاج حسینی؛ الهه هدایتی؛ مسعود غلامعلی لواسانی

دوره 17، شماره 59 ، فروردین 1400، ، صفحه 1-22

http://dx.doi.org/10.22054/jep.2021.33144.2287

چکیده
  هدف از پژوهش حاضر بررسی نقش واسطه‌ای امید در ارتباط بین سبک های دلبستگی و سرزندگی تحصیلی بود. روش: پژوهش حاضر از نوع تحقیقات توصیفی و طرح همبستگی و تحلیل مسیر بود. جامعه آماری پژوهش را تمامی دانش‌آموزان پسر پایه دهم مقطع متوسطه دوم شهر شیراز در سال تحصیلی 95-96 تشکیل می‌دادند که از این میان تعداد 400 نفر به روش نمونه‌گیری خوشه‌ای چند ...  بیشتر