روانشناسی یادگیری
بررسی نقش تحمل ابهام و شکفتگی در پیش‌بینی درگیری تحصیلی دانشجویان

فرناز رادمهر؛ جهانگیر کرمی

دوره 15، شماره 52 ، مرداد 1398، ، صفحه 203-216

http://dx.doi.org/10.22054/jep.2019.32890.2275

چکیده
  هدف پژوهش حاضر بررسی نقش تحمل ابهام و شکفتگی در پیش‌بینی درگیری تحصیلی دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی بود. پژوهش حاضر یک مطالعه توصیفی- تحلیلی از نوع همبستگی بر روی کلیه دانشجویان رشته‌های مامایی، پرستاری، بهداشت و پیراپزشکی مشغول به تحصیل دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه در نیم‌سال اول سال تحصیلی 97-1396 بود. حجم نمونه بر اساس جدول کرجسی ...  بیشتر