کیفیت سنجی برنامه‌های درسی تحصیلات تکمیلی گروه مدیریت و برنامه ریزی آموزشی

رضا شکورزاده؛ حسن ملکی؛ مهدی قصابی چورسی

دوره 10، شماره 34 ، دی 1393، ، صفحه 67-92

چکیده
   هدف پژوهش حاضر، کیفیت­سنجی برنامه­های درسی تحصیلات تکمیلی دانشگاه علامه طباطبایی با تاکید بر: هدف­های برنامه درسی، محتوای برنامه درسی، راهبردهای یاددهی یادگیری و راهبردهای ارزیابی برنامه درسی می­باشد. جامعه آماری پژوهش شامل کلیه دانشجویان و اساتید تحصیلات تکمیلی دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی به تعداد 165 نفردانشجو ...  بیشتر