ایجاد برنامه آموزش زبان در دوره اول ابتدایی: بایدها ونبایدها

فاطمه جعفرخانی؛ اسماعیل زارعی زوارکی؛ علی دلاور

دوره 11، شماره 37 ، مهر 1394، ، صفحه 33-50

چکیده
  مطالعه حاضر با هدف بررسی ایجاد برنامه آموزش زبان انگلیسی در دوره ی اول ابتدایی در ایران انجام شده است. این مطالعه از نوع توصیفی پیمایشی است. اطلاعات با فیش برداری از منابع متعدد و مطالعه برنامه آموزش زبان در کشورهای موفق آسیایی جمع آوری و تحلیل گردید. در مرحله بعد سه نمونه پرسش نامه محقق ساخته جهت نظر سنجی از متخصصان آموزش زبان تنظیم ...  بیشتر