روانشناسی یادگیری
تحلیل چندسطحی عوامل سطح دانش‌آموز و سطح کلاس بر بهترین اهداف شخصی دانش‌آموزان

الهه حجازی؛ مهسا صالح نجفی؛ فهیمه عباسی

دوره 15، شماره 51 ، اردیبهشت 1398، ، صفحه 27-50

http://dx.doi.org/10.22054/jep.2019.29986.2157

چکیده
  هدف پژوهش حاضر تحلیل چندسطحی عوامل سطح دانش‌آموز و سطح کلاس بر بهترین اهداف شخصی دانش‌آموزان بود. 600 نفر از دانش‌آموزان دختر دوره متوسطه شهر تبریز در پژوهش شرکت کردند. متغیرها از دو سطح دانش‌آموز (خوشبینی تحصیلی و ارزش تکلیف) و سطح کلاس (خودمختاری ادراک شده، ساختار ادارک شده و درگیری ادراک شده) انتخاب شدند. برای تجزیه و تحلیل داده‌ها ...  بیشتر